Huishoudelijk Reglement VZW Ontmoetingscentrum Winkelomheide.


Artikel 1.

De VZW Ontmoetingscentrum Winkelomheide stelt tegen betaling van een gebruiksvergoeding aan het verenigingsleven en particuliere gebruikers volgende infrastructuur ter beschikking onder de noemer Ontmoetingscentrum Winkelomheide:

 - De oude meisjesschool gelegen aan de Kemeldijk;
 - De parochiezaal met aanliggende terreinen en gebouwen gelegen aan de Wassewater.

Artikel 2.

Deze infrastructuur omvat de lokalen en functies zoals vermeld in bijlage 2 bij dit reglement.

Artikel 3.

De infrastructuur is eigendom van de VZW Parochiale Werken van de Dekenij Geel en is in erfpacht gegeven aan de VZW Ontmoetingscentrum Winkelomheide.

Artikel 4.

De locaties zijn bedoeld om het socio-culturele leven te bevorderen en in stand te houden in de gemeenschap van Winkelomheide evenals een ontmoetingsplaats te zijn voor de ruimere geografische omgeving van Winkelomheide.  Deze locaties kunnen gebruikt worden als plaatsen waar podiumactiviteiten, educatieve activiteiten en tentoonstellingen kunnen worden georganiseerd in de geest van het Cultuurdecreet. Onder podiumactiviteiten worden verstaan: theatervoorstellingen, concerten, muziekoptredens, dansgelegenheden en fuiven. Onder educatieve activiteiten worden verstaan: cursussen, voordrachten, academische zittingen, vergaderingen, ledenbijeenkomsten, lessenreeksen. De tentoonstellingen worden verondersteld van artistieke of educatieve aard te zijn.

Artikel 5.

Een vereniging of particulier die een zaal(deel) van een locatie van het Ontmoetingscentrum Winkelomheide wenst te huren, dient hiervoor een aanvraag in te dienen bij de zaalverantwoordelijke. Dit gebeurt aan de hand van een geijkt reservatieformulier, dat voor akkoord moet worden ondertekend door de twee partijen.(Blanco reservatieformulier in bijlage 3) Het reservatieformulier is doorlopend genummerd en wordt in tweevoud opgesteld. Eén voor de gebruiker en één voor de zaalverantwoordelijke  van de VZW Ontmoetingscentrum Winkelomheide. De aanvraag tot het gebruik van één of meer lokalen moet ten laatste zeven kalenderdagen voor de activiteit worden ingediend. De formulieren kunnen per post, per fax of bij afgifte ingediend worden. Ze vermelden tevens de voorgestelde data en uren van de afhaling van de sleutel. Bij een reservatieformulier voegt de organisator/exposant een korte uiteenzetting over de soort activiteit die men wil houden, de risico’s, verwacht aantal personen, de doelgroep, enz. Dit in een korte, maar duidelijke en vlotte tekst.

Artikel 6.

De reservatieformulieren zijn beschikbaar bij de zaalverantwoordelijke. Telefonische reservatie is niet mogelijk. Er kunnen enkel telefonische inlichtingen worden ingewonnen omtrent de beschikbaarheid van de locaties.

Artikel 7.

De sleutel kan worden afgehaald bij de zaalverantwoordelijke in onderling overleg. Na de activiteit dient de sleutel bij de zaalverantwoordelijke terugbezorgd te worden eveneens in onderling overleg. Indien men de sleutel verliest moet men een vergoeding van 600 euro betalen.

Algemeen.

Artikel 8.

De parochieraad en de parochiale catechese- en liturgiegroepen kunnen gratis gebruik maken van de infrastructuur voor niet-commerciële activiteiten. Zij dienen voor de reservatie dezelfde weg te volgen als beschreven in het onderhavige huishoudelijke reglement van de VZW Ontmoetingscentrum Winkelomheide.

Artikel 9.

De huurprijs is het tarief voor het gebruik van het lokaal samen met de beschikbare apparatuur/meubilair die aanwezig is in deze locatie. Voor het gebruik van bijkomend materiaal dient de gebruiker zelf in te staan. De huurprijzen voor de verenigingen aangesloten bij het Ontmoetingscentrum VZW staan vermeld in bijlage 4, en de huurprijzen voor particulieren staan in bijlage 5.

Artikel 10.

De gebruiker dient bij ondertekening van het reservatieformulier de verschuldigde huurprijs aan de zaalverantwoordelijke te betalen of te storten op de rekening van de VZW. Deze reservatie wordt pas definitief na betaling van de huurprijs en vervalt 5 werkdagen na ondertekening bij niet-betaling.

Artikel 11.

Annulering van een activiteit dient steeds schriftelijk (per brief, fax of e-mail) door de huurder aan de zaalverantwoordelijke betekend te worden. Tot 5 weken voor de activiteit kan de reservatie kosteloos geannuleerd worden. Bij annulering tussen de 2 en de 5 weken voor de activiteit zal 50% van de huurprijs aangerekend worden. Bij annulering binnen de 2 weken voor de activiteit dient de volledige huurprijs betaald te worden. Enkel bij annulering om dwingende redenen (Vb overlijden of hospitalisatie van de organisator of een verwante tot de 2de graad), gestaafd door een attest, kan vrijstelling van betaling van de huurprijs toegestaan worden door de Raad van Bestuur. Bij niet-tijdige betaling van de huurprijs wordt een verhoging van de huurprijs toegepast van 10 %

Artikel 12.

De Raad van Bestuur heeft volmacht om uitzonderlijk andere prijzen te hanteren. Hierover moet steeds verslag uitgebracht worden aan de Algemene Vergadering.

Artikel 13.

De gereserveerde lokalen mogen enkel gebruikt worden voor het overeengekomen doel. Onderverhuur is verboden.

Artikel 14.

De gebruiker verbindt er zich toe te voldoen aan alle wettelijke voorschriften en reglementen. De wetgeving i.v.m. het rookverbod moet strikt worden nageleefd. De gebruiker dient zich in orde te stellen met de voorschriften op de auteursrechten. Het OC heeft een vergunning voor Sabam "tarief 102" en voor de Billijke Vergoeding "tarief Polyvalente Zaal Dans". Indien deze vergunningen niet toereikend zijn voor de activiteiten van de gebruiker, dient deze zich in orde te stellen met de voorschriften op de auteursrechten en de Billijke Vergoeding. Hij dient de auteursrechten rechtstreeks aan te geven en te vereffenen aan SABAM en tevens dient de gebruiker zich inorde te stellen met de Billijke Vergoeding en de tijdige betaling van de verschuldigde sommen aan de Billijke Vergoeding. Betreffende informatie kan gevonden worden op de sites van Sabam en de Billijke vergoeding. De gebruiker verbindt er zich toe zich te houden aan de geluidswetgeving. “Nergens” in de zalen mag het geluidsniveau hoger zijn dan 85 dB.  “Nergens” betekent dat zowel net voor de klankkasten als in de toiletten of eender waar, het geluid niet hoger mag zijn dan de 85 dB. Eventuele boetes als gevolg van overtredingen zullen aan de gebruiker worden doorgerekend, verhoogd met de administratieve kosten van de VZW Ontmoetingscentrum Winkelomheide.

Artikel 15.

De gebruiker dient er zorg voor te dragen dat:

 -   Een verantwoordelijke wordt aangesteld die tijdens het gebruik van de lokalen instaat voor het goede verloop van de manifestatie.
 -   Het maximum toegelaten personen in de gehuurde lokalen niet wordt overschreden.
 -   De toegestane huurperiode niet wordt overschreden.
 -   Nachtlawaai wordt vermeden.(Zie ook artikel 14 hiervoor)
 -   Auto’s geparkeerd worden volgens de bepalingen van het verkeersreglement, rekening houdend met de veiligheid en overlast voor de omgeving.
 -   De normen van brandveiligheid worden nageleefd.
 -   De nooduitgangen vrijgehouden worden
 -   Alle veiligheidsnormen gerespecteerd worden.

Artikel 16.

Bij mogelijke uitzendingen door televisie en/of radio dient vooraf toelating te worden gevraagd aan de VZW Ontmoetingscentrum Winkelomheide.

Artikel 17.

Het geven van privé-feesten is toegestaan in de locaties. Onder privé-feesten wordt verstaan: etentjes en feesten in familiale en private sfeer zoals communies, verjaardagsfeesten en dergelijke. De gebruikers die gebruik maken van de keuken houden zich strikt aan de vereiste hygiënische en veiligheidsvoorschriften.

Artikel 18.

Het is verboden ramen, deuren, vloeren en muren te benagelen, te beplakken met affiches en/of te beschrijven. Enkel aan het infobord kan folder- en affichemateriaal van socio-culturele activiteiten worden aangebracht. Publiciteit voor activiteiten in het desbetreffende gebouw heeft steeds voorrang. Het aanbrengen van versieringsmateriaal, prijslijsten of attributen dient steeds in overleg met de zaalverantwoordelijke te gebeuren. Het gebruik van (duim)spijkers en plakband is verboden. Het is eveneens verboden de plafondtegels te verplaatsen.

Artikel 19.

De gebruiker aanvaardt de lokalen in de staat waarin ze zich bevinden. De gebruiker moet zich als een goede huisvader gedragen. Hij/zij treft alle nodige voorzorgen ter voorkoming van schade of brand. Hij/zij blijft verantwoordelijk tegenover derden voor ongevallen, ook in de niet-gebruikte maar wel gehuurde zaaldelen. Desgevallend dient hij/zij voor dit risico een verzekering af te sluiten. Voor alle aangerichte schade, verlies of ontvreemding ten nadele van het Ontmoetingscentrum Winkelomheide wordt de gebruiker, die op het ogenblik van de schade, verlies of ontvreemding, de desbetreffende lokalen daadwerkelijk gebruikt(e), verantwoordelijk gesteld. De geleden schade wordt doorverrekend aan de gebruiker. Het minimum bedrag voor beschadiging dat steeds wordt aangerekend is 50.00 euro.

Artikel 20.

De gebruiker staat in principe zelf in om de gewenste apparatuur en materialen uit de berging te halen, op te stellen en na de activiteit terug in de berging te plaatsen, tenzij er een andere afspraak wordt gemaakt bij de reservatie. De gebruikte zaal(delen) dienen na de activiteit in hun oorspronkelijke toestand te worden herschikt en net worden achtergelaten. Tafels en stoelen moeten worden afgeveegd en zo nodig worden afgewassen. Nadien moeten de tafels en de stoelen gestapeld worden op de plaats afgesproken met de zaalverantwoordelijke. Het is absoluut verboden de tafels en/of de stoelen over de grond te slepen. Elke schade, ook deze aan het sanitair, zal aan de huurder doorverrekend worden. De lokalen moeten uitgeborsteld worden en er mag geen vuil achtergelaten worden. De gebruiker wordt aangemoedigd zoveel mogelijk afval te sorteren. Al het afval dat volgens het DIFTAR-systeem gratis opgehaald wordt (papier en karton, PMD, gemengde plastiek) dient mee naar huis genomen te worden, zoniet wordt het beschouwd als restafval. Tegen betaling van de normale aankoopprijs kan de gebruiker beschikken over PMD- en gemengde plastiekzakken. Voor het restafval en voor de GFT stelt het Ontmoetingscentrum grijze 60 liter zakken ter beschikking, die door de gebruiker bij de container kunnen geplaatst worden. Per achtergelaten zak (grijze of andere) wordt een bedrag aangerekend voor de afvalverwerking.(Zie bijlage 6) Bij gebruik van de keuken wordt speciaal aandacht gevraagd voor de vuren en het gebruikte kookgerief.  Alle eigen materiaal dat voor een activiteit wordt gebruikt, moet na de activiteit verwijderd en terug meegenomen worden. Als aan de voorwaarden niet wordt voldaan, zal de gebruiker een vergoeding moeten betalen die overeenstemt met de werkelijke kostprijs van het schoonmaken.

Artikel 21.

Gebruik maken van de hangar of het parkeerterrein impliceert dat men deze proper achterlaat. Indien nodig moet er worden geborsteld.

Artikel 22.

Het uitlenen van keukenmateriaal voor extern gebruik (en niet met een activiteit in het Ontmoetingscentrum verbonden) kan enkel na overleg met de Raad van Bestuur. De aanvraag hiervoor dient tenminste 6 weken voor de uitleendatum schriftelijk gesteld te worden.
Op de dag van een activiteit in het Ontmoetingscentrum mag de organisator, na voorafgaand overleg met de zaalverantwoordelijke, keukenmateriaal van het Ontmoetingscentrum elders gebruiken om (een deel van) de activiteit voor te bereiden.
De materialen van de zaal en de keuken (borden, kommen, etc.) mogen niet gebruikt worden om etensoverschotten mee te nemen.
Ontbrekende materialen worden steeds in rekening gebracht.

Artikel 23.

De gebruiker moet alle eventuele schade aan de infrastructuur of vastgestelde defecten uiterlijk de dag na de activiteit melden aan de zaalverantwoordelijke. Materialen die stuk zijn (o.a. gebroken glazen) moet men in de zaal laten liggen (niet wegwerpen).

Artikel 24.

De VZW Ontmoetingscentrum Winkelomheide is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen te wijten aan een activiteit van eender welke gebruiker, noch voor diefstallen van kledij of goederen in één van de gebouwen van het Ontmoetingscentrum Winkelomheide. De burgerlijke aansprakelijkheid van de gebruiker ten overstaan van derden wordt niet gedekt door de verzekering van de VZW Ontmoetingscentrum Winkelomheide. De gebruiker dient zelf eventueel een verzekering af te sluiten, doch kan nooit de VZW Ontmoetingscentrum Winkelomheide aansprakelijk stellen.
De organisatoren van tentoonstellingen wordt gevraagd een verzekering af te sluiten tegen diefstal en tegen beschadiging van de tentoongestelde voorwerpen.
De organisatoren zijn verantwoordelijk voor de tentoongestelde voorwerpen.

Artikel 25.

In het Ontmoetingscentrum Winkelomheide mogen maximaal twaalf fuifactiviteiten per jaar worden georganiseerd en nooit meer dan twee per maand.
 
Artikel 26.

Enkel fuifactiviteiten, georganiseerd door de verenigingen van Winkelomheide worden toegelaten. Indien een vereniging een fuif aanvraagt moet dit gebeuren door twee leden van het bestuur met vermelding van hun functie binnen de vereniging.

Artikel 27.

De gebruiker die een fuifactiviteit organiseert moet zich schikken naar alle geldende wetten en milieuvoorschriften (geluid, Vlarem, rookverbod, etc.) en naar het politiereglement van de stad Geel. Hier wordt nogmaals verwezen naar artikel 14 hiervoor. Het is tevens verboden activiteiten te organiseren die strijdig zijn met de openbare orde en de goede zeden.

Artikel 28.

Voor fuiven is het sluitingsuur conform aan het algemeen politiereglement van de stad Geel.

Artikel 29.

Procedure voor de afgifte van de sleutel bij een fuifactiviteit. Bij het afleveren van de sleutel zal tevens een waarborgsom (waarborgcheque) moeten betaald (uitgeschreven) worden. De waarborgsom voor een fuifactiviteit wordt vastgesteld op 250 euro. Slechts als blijkt dat de zaal volledig in orde is en zonder beschadiging is achtergelaten, zal de waarborg terugbetaald (gegeven) worden. Bij eventuele schade wordt een schadebestek opgemaakt en wordt de waarborgsom(waarborgcheque) voorlopig niet terugbetaald (teruggegeven).

Artikel 30.

Er mogen enkel dranken worden uitgeschonken die van de VZW Ontmoetingscentrum Winkelomheide afkomstig zijn. Onder dranken verstaan we  o.a. alle bieren, frisdranken, koffie, thee, wijnen en schuimwijnen. De gebruiker gaat akkoord dat er controle kan uitgevoerd worden door leden van de Raad van Bestuur of de zaalverantwoordelijke en zal deze personen toegang verlenen tot de gehuurde lokalen. Indien men speciale bieren of streekbieren wenst, moet men dit tijdig aan de zaalverantwoordelijke melden. Enkel bij thema-activiteiten, zoals een bierproefavond, kan de organisator de toelating van de Raad van Bestuur krijgen om eigen dranken, die op het thema betrekking hebben, te serveren. Deze toelating moet bij de reservatie gevraagd worden. De gebruiker staat zelf in voor het uitschenken van de dranken. Bij het niet naleven van artikel 30 staat een boete van 300 €. De prijslijst voor de dranken en voor het energieverbruik van het Ontmoetingscentrum Winkelomheide kan opgevraagd worden bij de zaalverantwoordelijke. Deze prijslijst kan ten allen tijde aangepast worden.

Artikel 31.

De gebruiker die een activiteit met drankverkoop organiseert, moet zich inorde stellen met alle geldende wetten en regels. Informatie hieromtrent kan o.a. bekomen worden op de site van de Stad Geel.

Artikel 32.

De zaalverantwoordelijke houdt toezicht op de aan haar/hem toegewezen infrastructuur en is eveneens verantwoordelijk voor alle in dit huishoudelijk reglement vermelde taken. Hij/zij staat in voor de reservaties, het verstrekken van inlichtingen betreffende de beschikbaarheid, het afleveren en terug in ontvangst nemen van de sleutel op de vastgestelde dagen en uren. De zaalverantwoordelijke neemt de waarborg in ontvangst, stelt de eventuele beschadigingen vast en betaalt de waarborg terug. De penningmeester maakt de eindafrekening op.  De gegevens van de zaalverantwoordelijke en van de penningmeester staan in bijlage 9.

Artikel 33.

Alle klachten, opmerkingen en bijzondere aanvragen dienen te worden gericht tot de zaalverantwoordelijke. Deze brengt de Raad van Bestuur van de VZW Ontmoetingscentrum Winkelomheide op de hoogte van ernstige klachten, opmerkingen en bijzondere aanvragen. De Raad van Bestuur van de VZW Ontmoetingscentrum Winkelomheide neemt de uiteindelijke beslissing.

Artikel 34.

[… Opgeheven bij besluit van de Raad van Bestuur van de VZW Ontmoetingscentrum Winkelomheide]

Artikel 35.

Bij tekortkomingen van de gebruiker ten opzichte van het huishoudelijk reglement kan de Raad van Bestuur van de VZW Ontmoetingscentrum Winkelomheide de toelating om gebruik te maken van de locaties intrekken. De gebruiker kan geen enkel recht tot schadevergoeding doen gelden ten opzichte van de VZW Ontmoetingscentrum Winkelomheide.

Artikel 36.

Het huishoudelijk reglement kan worden aangepast door de Raad van Bestuur van de VZW Ontmoetingscentrum Winkelomheide. Het aangepaste huishoudelijk reglement treedt in werking na goedkeuring in de eerstvolgende Algemene Vergadering van de VZW ontmoetingscentrum Winkelomheide.

Artikel 37.

Alle niet voorziene gevallen worden door de Raad van Bestuur van de VZW Ontmoetingscentrum Winkelomheide beslecht.

Artikel 38.

De bijlagen aangehecht aan dit huishoudelijk reglement maken integraal deel uit van het huishoudelijk reglement van de VZW Ontmoetingscentrum Winkelomheide.

 

Erratum Nummer 
Datum Erratum
Betreft artikel of Bijlage nummer Opmerkingen
1 28/10/2008 Bijlage 3  reservatie formulier (recto)
 
2 28/10/2008 Bijlage 5 huurprijzen voor particulieren
 
3 28/10/2008 Bijlage 8 Prijslijst dranken voor particulieren.  
4 28/10/2008 Bijlage 9: GSM-nr zaalverantwoordelijke   
 
5 30/08/2012
Bijlagen 7 en 8 van de vorige versie, zijnde de prijslijsten voor particulieren en verenigingen, werden verwijderd.
Bijlage 8 Verenigingen aangesloten bij het OC vzw werd aangevuld met de nieuw aangesloten leden en schrapping van Carnavalgroep De Hoef.
Huurprijs Café voor particulieren werd van 75 € naar 100 € gebracht.    Voorzitter heeft Carnavalgroep De Hoef aangeschreven met vraag of zij nog lid wilden blijven van de AV. Geen reactie ontvangen.
 
6 08/11/2012 Bijlage 7:Gegevens van de zaalverantwoordelijke en van de penningmeester    Penningmeester Jan Aarts vervangen door Marc Boeckx  
7 10/03/2013 Bijlage 4 en 5 “Huurprijzen voor Verenigingen en Particulieren”    Aanpassing huurprijzen  
8 13/05/2013 Actualisatie bijlage 8 “Verenigingen aangesloten bij het OC”
 
07/01/2014  Aanpassing bankrekeningnummer  IBAN - formaat
10 04/11/2017 Aanpassing reservatieformulier (forfait elektriciteit)  

  

Een reservatieformulier kan opgevraagd worden bij de zaalverantwoordelijke, penningmeester of leden van de Raad van Bestuur.  

Huurprijzen voor aangesloten verenigingen kunnen op vraag bekomen worden bij de zaalverantwoordelijke of een lid van de Raad van Bestuur.

Algemene opmerkingen

1.    In de huurprijs is het normale poetsen inbegrepen, d.w.z. de huurder verwijdert al het vuilnis, hij zet de tafels en stoelen aan de kant zoals afgesproken met de zaalverantwoordelijke, en de zaal wordt met de poetsmachine gepoetst.
2.    Indien de huurder de infrastructuur in zo een toestand achterlaat dat er bijkomend moet opgeruimd of gepoetst worden, dan zal dit in rekening gebracht worden. De kostprijs bedraagt € 20.00 per aangevangen uur.

Café
    100,00    Eur (*)(**)

Kleine zaal
    60,00    Eur (*)(**)

Grote zaal (Babyborrel, kwis, kienavond, tentoonstelling)
    300,00    Eur (*)(**)

Grote zaal + Keuken (Trouwfeest, Jubileum, verjaardagsfeest ...)
    400,00    Eur (*)(**)

Kleine zaal + Keuken
    100,00    Eur (*)(**)

Grote zaal extra dag
    100,00    Eur (*)

(*) Prijzen zijn exclusief de energiekosten (gas/elektriciteit).
(**) Gas effectief verbruik en forfait elektriciteit = 35 eur voor grote zaal (per verhuring) en 15 eur voor kleine zaal en café (per verhuring)

Algemene opmerkingen

1    In de huurprijs is het normale poetsen inbegrepen, d.w.z. de huurder verwijdert al het vuilnis, hij zet de tafels en stoelen aan de kant zoals afgesproken met de zaalverantwoordelijke, en de zaal wordt met de poetsmachine gepoetst.
2    Indien de huurder de infrastructuur in zo een toestand achterlaat dat er bijkomend moet opgeruimd of gepoetst worden, dan zal dit in rekening gebracht worden. De kostprijs bedraagt € 20.00 per aangevangen uur.

Vanaf 01 juli 2007 wordt in Geel het DIFTAR-systeem toegepast voor de afvalophaling en de facturering ervan. In dit systeem dient betaald te worden voor restafval en voor groente-, fruit- en tuinafval (GFT), terwijl papier, karton, PMD en gemengde plastiek, mits goed gesorteerd, gratis wordt opgehaald. De gebruiker wordt aangemoedigd zoveel mogelijk afval te sorteren. Al het afval dat volgens het DIFTAR-systeem gratis opgehaald wordt (papier en karton, PMD, gemengde plastiek) dient mee naar huis genomen te worden, zoniet wordt het beschouwd als restafval. Tegen betaling van de normale aankoopprijs kan de gebruiker beschikken over de voorziene PMD- en gemengde plastiekzakken. Voor het restafval en voor de GFT stelt het Ontmoetingscentrum grijze 60 liter zakken ter beschikking, die door de gebruiker bij de container kunnen geplaatst worden. Elke huurder (privé of vereniging) mag gratis 1 grijze zak bij de container plaatsen. Per bijkomende achtergelaten zak(grijze of andere) wordt € 4.00 aangerekend voor de afvalverwerking.

Zaalverantwoordelijke:    

Magda BENS
Winkelomseheide, 99
2440 Geel
014/58.15.96
GSM: 0487.24.78.02
E-Mail: bens.cuinen@telenet.be

Penningmeester:

Marc Boeckx
Gasthuisheide, 70
2440 Geel
014/58.38.82
E-Mail: marc.boeckx1@telenet.be

1.    Aqua Ski
2.    Carnavalgroep De Heikneuters
3.    Oudercomité
4.    Fotoarchief
5.    De Hei Leeft
6.    FC Alberta
7.    Gepensioneerden OKRA
8.    Heidedagezien
9.    KVLV
10.    Landelijke Gilde
11.    Parochie
12.    Scouts
13.    't Passt
14.    Ziekenzorg
15.    Natuurpunt   
16.    Wielerclub
17.    Winkelomheide Danst
18.    De Parels
19.    KBOF de Ortolaan
20.    Oud Scouts
21.    SVGO (Scheidsrechtersvereniging Geel en Omstreken)
22.    Centrumharmonie Geel vzw
23.    Carnavalgroep de Heizwaanzers
24.    De Heikrakers
25.    Avalympics

26.    Familiehulp